บทคัดย่องานวิจัย – 10 ปีการศึกษา 2566

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค K – W – D – L ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

10-บทคัดย่อ66-มลวิภาOK