บทคัดย่องานวิจัย – 15 ปีการศึกษา 2566

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสำนวน สุภาษิต และคำพังเพย โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ TGT (Team-Games-Tournament) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

15-บทคัดย่อ66-พัชรินทร์OK