บทคัดย่องานวิจัย – 24 ปีการศึกษา 2566

พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องรูปทรงและปริมาตร โดยใช้วิธีการแบบเปิด(Open Approach) ร่วมกับเกมคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

24-บทคัดย่อ66-พนมไพรOK