กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จัดให้มี กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 ในทุกระดับชั้น ตรงกับวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2566 นักเรียนทุกคนได้ทบทวนระเบียบวินัยเบื้องต้นของโรงเรียน เช่น เครื่องแบบ การใช้สถานที่สาธารณะร่วมกัน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ควรปฏิบัติ รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับตัวในระดับชั้นเรียนใหม่อย่างมีความสุขและปลอดภัย

kanyapak tiraporn

30 May 2023

การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566

การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้จัดให้มี การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 เพื่อทราบแนวทางการบริหารจัดการเรื่องหลักสูตร งานดูแลนักเรียนรวมถึงการพบกับคุณครูประจำชั้น เพื่อช่วยกันดูแลนักเรียนให้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่และมีความสุข พิเศษครั้งนี้ได้รับฟังการเสวนาจากผู้ปกครอง 2 ท่าน คุณณัฐนันท์ ผิวขำ และคุณกชวรรณ ฉัตรวัฒนไพบูลย์ “จากใจที่ฝากลูกสาว “ และจากศิษย์เก่า คุณนันทิศา อัครเกษมพร ในเรื่อง “จากใจศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม” ทั้งนี้มีโรงเรียนพี่มัธยมอัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้มาแบ่งปันหลักสูตรข้อมูลของการเรียนการสอน ทำให้ผู้ปกครองเข้าใจและเห็นภาพรวมของโรงเรียนและภาพสะท้อนของนักเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลมในอนาคตเป็นอย่างดี

kanyapak tiraporn

28 May 2023

พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2566

พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2566 วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 คุณพ่อวิทยา เขียวประไพ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ เป็นประธานใน พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2566 เพื่อวอนขอพระเจ้าประทานพระพรสำหรับการดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในโอกาสนี้ เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ มอบช่อดอกไม้ต้อนรับคุณพ่อ รวมทั้งคณะเซอร์ คุณครู นักเรียนและพนักงานร่วมแสดงความยินดีแด่ท่านอธิการฟรังซัวส ชีรานนท์ โอกาสพัชรสมโภช 60 ปี ในชีวิตนักบวช คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และโอกาสได้รับการคัดเลือก เป็นบุคคลดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี พ.ศ. 2566 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

kanyapak tiraporn

25 May 2023

คุณครูและบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

คุณครูและบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ คณะเซอร์ ร่วมต้อนรับ คุณครูและบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยในปีนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม มีคุณครูและบุคลากรใหม่ จำนวน 10 คน

kanyapak tiraporn

17 May 2023

บรรยากาศเปิดเทอมวันแรกของเด็กๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 โรงเรียน อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 -6 ภาพบรรยากาศ วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุข พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา และพร้อมสำหรับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆ มาเซอร์มาต้อนรับนักเรียนที่น่ารัก กลับเข้าสู่รั้ว ASCS – Assumption Convent Silom วันแรกของการเรียนการสอน มิสและมาสเตอร์ ต่างก็ตั้งใจและทุ่มเทอย่างเต็มที่ เพื่อเด็กๆ อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เด็กๆ อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ตั้งใจและให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนในวันแรก ด้วยความสุขใจ ประมวลภาพ บรรยากาศการเปิดเทอมในวันแรก

kanyapak tiraporn

15 May 2023

รับสมัครคุณครู จำนวน 3 อัตรา

รับสมัครคุณครู จำนวน 3 อัตรา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ASCS รับสมัครคุณครู จำนวน 3 อัตรา โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังนี้ ครูภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ครูศิลปะ จำนวน 1 อัตรา ครูวิทยาคำนวณ จำนวน 1 อัตรา ท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ Link นี้ พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้ 1.สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว 1 ฉบับ2.สำเนาใบรายงานผลทางการศึกษา 1 ฉบับ3.สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) 1 ฉบับ4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ5.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ6.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) 1 ฉบับ7.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

kanyapak tiraporn

24 Mar 2023

ประชุม ผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ASCS119

วันที่ 11 มีนาคม 2566 เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการและคุณครูต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันประชุมผู้ปกครองโดยจัดกิจกรรมฐานให้นักเรียนได้ทำความรู้จักคุณครู เรียนรู้สถานที่และทำกิจกรรมในห้องปฏิบัติการ บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนาน

kanyapak tiraporn

15 Mar 2023

กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและจิตสาธารณะ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 – 12.50 น. ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมผู้นำจิตอาสาให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยเชิญวิทยากรจากกองพันทหารม้าที่ 3 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ฯ และหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลเลิดสิน มาจัดกิจกรรมฐาน 3 ฐาน อาทิ การทำ CPR ช่วยคนหมดสติให้ฟื้นคืนชีพ เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและจิตสาธารณะ ในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

kanyapak tiraporn

14 Feb 2023

ASCS Moral Village 2022

ASCS Moral Village 2022 วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.50 – 10.00 น. ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรม ASCS Moral Village สรุปงานหมู่บ้านคุณธรรม ได้แก่ หมู่บ้านมิตราทร หมู่บ้านรวงสาลี หมู่บ้านปรีดาพรรษ หมู่บ้านสันตะมารีย์ โดยแต่ละหมู่บ้านสาธิตการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้แก่ ถุงผ้า ยาหม่องสมุนไพร สมุดทำมือและเพ้นท์กระถางต้นไม้ เพื่อวางจำหน่ายระดมทุนช่วยเหลือมูลนิธิต่าง ๆ รวมทั้งมีการจัดแสดงผลงานของชุมนุมทุกระดับชั้นในรูปแบบผลงานการแสดง คลิปวิดีโอ และผลงานนักเรียน อาทิ ชุมนุมเล่านิทานหรรษา ชุมนุม Science Kids ชุมนุม งานสานสร้างสรรค์ ชุมนุม Chef Junior ชุมนุม เพ้นสีน้ำ ชุมนุม ASCS Reporter ชุมนุม Creative Media เป็นต้น

kanyapak tiraporn

14 Feb 2023

จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติการค้ามนุษย์ให้กับผู้แทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติการค้ามนุษย์ให้กับผู้แทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.40 – 12.00 น. ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม ได้เชิญคณะกรรมการทาลิธา คุม ประเทศไทย นำโดยเซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ ประธานทาลิธา คุม ประเทศไทยพร้อมคณะเซอร์ 2 ท่าน จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติการค้ามนุษย์ให้กับผู้แทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 31 คนเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยการค้ามนุษย์ ทักษะการเอาตัวรอด สร้างภูมิคุ้มกันตนเองให้ปลอดภัยจากขบวนการค้ามนุษย์ที่มาในหลากหลายรูปแบบในสังคม

kanyapak tiraporn

14 Feb 2023
1 2 16