รับสมัครคุณครู ไทย อังกฤษ คณิต

ASCS Recruitment รับสมัครคุณครู ไทย อังกฤษ คณิต ASCS Recruitment โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม  รับสมัครครูจำนวน 4 อัตรา  ท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ Link นี้ ลิงก์ดาวน์โหลดใบสมัคร

kanyapak tiraporn

22 Feb 2024

ต้อนรับคุณครูใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ต้อนรับคุณครูใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และมอบดอกไม้ต้อนรับคุณครูใหม่จำนวน 4 ท่านได้แก่ 1.นางสาวณัชกวิตา แดงสว่าง สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 2.นายพงศ์ภานุ แก้วสิมมา สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2.นายจิรายุ สำเร็จศิลป์ สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 4.MR.KHEN CANSANA สอนวิชา English Lab

Terakeat Ontme

6 Nov 2023

คุณครูและบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

คุณครูและบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ คณะเซอร์ ร่วมต้อนรับ คุณครูและบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยในปีนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม มีคุณครูและบุคลากรใหม่ จำนวน 10 คน

kanyapak tiraporn

17 May 2023

รับสมัครคุณครู จำนวน 3 อัตรา

รับสมัครคุณครู จำนวน 3 อัตรา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ASCS รับสมัครคุณครู จำนวน 3 อัตรา โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังนี้ ครูภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ครูศิลปะ จำนวน 1 อัตรา ครูวิทยาคำนวณ จำนวน 1 อัตรา ท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ Link นี้ พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้ 1.สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว 1 ฉบับ2.สำเนาใบรายงานผลทางการศึกษา 1 ฉบับ3.สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี) 1 ฉบับ4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ5.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ6.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) 1 ฉบับ7.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

kanyapak tiraporn

24 Mar 2023

กิจกรรมครูจิตสาธารณะจัดเตรียมถุงยังชีพ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ วัดพระคริสตประจักษ์ บางไทร จ.อยุธยา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหาร และคุณครู ร่วมกิจกรรมครูจิตสาธารณะจัดเตรียมถุงยังชีพ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม และวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ตัวแทนคุณครูจำนวน 10 คน นำถุงยังชีพไปมอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้กำลังใจกับครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยที่วัดพระคริสตประจักษ์ บางไทร จ.อยุธยา จำนวน 220 ครัวเรือน โดยมีผู้แทนชุมชนเป็นตัวแทนรับมอบ On November 9, 2022, School director, assistant director and some volunteer teachers took the initiative to packed the relief bags in order to cater the needs of those who are […]

ICT Team

12 Nov 2022

กิจกรรม “Coming, walking, and growing together as one” part 2

คณะเซอร์และครู ร่วมทัศนศึกษา พักผ่อนและร่วมทำบุญ ณ จังหวัดเพชรบุรี ในกิจกรรม “Coming, walking, and growing together as one” part 2 ก้าวไปด้วยกันสร้างสัมพันธ์ ASCS ณ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565

ICT Team

22 Oct 2022

กิจกรรม “Coming, walking, and growing together as one” part 1

งานบุคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้จัดกิจกรรม “Coming, walking, and growing together as one” part 1 ก้าวไปด้วยกันสร้างสัมพันธ์ ASCS ขึ้น เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 เป็นโอกาสให้คณะครูได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีคณะผู้บริหารได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

ICT Team

22 Oct 2022

กิจกรรม Teacher iChampion แบบออนไลน์ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 3-7 ตุลาคม 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้จัดกิจกรรม Teacher iChampion แบบออนไลน์ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ให้กับเพื่อนครูต่างโรงเรียน ในหัวข้อ Advance Canva/Teacher Portfolio/Video by Kinemaster และ Quizizz & Blooket ซึ่งได้รับเกียรติจากเซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการเป็นผู้กล่าวเปิดการแบ่งปัน โดยมีวิทยากรเป็นคุณครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ มาเป็นผู้แบ่งปัน กิจกรรมนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีมีจำนวนคุณครูเข้าร่วมกิจกรรม 197 ท่าน จากหลากหลายโรงเรียน เช่น เซนต์หลุยส์ศึกษา, พระแม่สกลสงเคราะห์, เซนต์ปอล หนองคาย, โรซารีโอวิทยา, เซนต์โยเซฟ ยานนาวา, เซนต์ปอลคอนแวนต์ ศรีราชา, อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี, เซนต์โยเซฟ ศรีเพชรบูรณ์, สถานรับเลี้ยงเด็กธิดาเมตตาธรรม และอีกหลายโรงเรียน หลังจากจบกิจกรรมแล้วมีการมอบเกียรติบัตรสำหรับการเข้าร่วมด้วย ขอขอบคุณคณะเซอร์ ผู้บริหารและคุณครูทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ICT Team

21 Oct 2022

กิจกรรม iChampion สำหรับคุณครู เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพด้านการใช้ IT

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จัดกิจกรรม iChampion สำหรับคุณครู เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพด้านการใช้ IT เพื่อการเรียนการสอน เปลี่ยนบรรยากาศของห้องเรียนให้มีชีวิตชีวาและสนุกสนานด้วยโปรแกรมสร้างสรรค์สื่อที่ทันสมัย ระหว่างวันที่ 3-7 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00-11.00 น. ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ได้ที่ QR Code ด้านล่าง ขอบคุณค่ะ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ICT Team

1 Oct 2022

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสที่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 23 กันยายน 2565 เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูพี่เลี้ยง กล่าวให้โอวาทและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสที่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวสุพรรณิภา ยานไกล และนางสาวณัฏฐณิช วินทะไชย ได้ฝึกประสบการณ์การสอนภาคเรียนที่ 1 สำเร็จตามหลักสูตร On September 23, 2022, A special gathering was organised by Sr. Raymonde Phisetsak the school director to gave recognition to Ms.Supannipa Yanklai and Ms.Natthanich Winthachai of Srinakrinwot Univerisity who had their off-campus training at Assumption Convent […]

ICT Team

1 Oct 2022
1 2