บทคัดย่องานวิจัย – 09 ปีการศึกษา 2566

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการภาวนา วิชาคริสตศาสตร์ โดยใช้สื่อประสม (Multimedia) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

09-บทคัดย่อ66-เพชรรัตน์OK