บทคัดย่องานวิจัย – 11 ปีการศึกษา 2566

การพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูงในรายวิชาศิลปะ ด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การตั้งคำถาม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

11-บทคัดย่อ66-นฤพนธ์-OK