บทคัดย่องานวิจัย – 13 ปีการศึกษา 2566

การศึกษาพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิควิธีสอนแบบโมเดลซิปปา

13-บทคัดย่อ66-วรรณเพ็ญOK