บทคัดย่องานวิจัย – 17 ปีการศึกษา 2566

การพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูงในรายวิชาดนตรี ด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การตั้งคำถาม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

17-บทคัดย่อ66-ธรณินทร์OK