บทคัดย่องานวิจัย – 18 ปีการศึกษา 2566

พัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์เรื่อง “วัฒนธรรมท้องถิ่น” ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

18-บทคัดย่อ66-พนิตตาOK