บทคัดย่องานวิจัย – 19 ปีการศึกษา 2566

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาสุขศึกษาเรื่อง ลักษณะทางเพศและความภาคภูมิใจในตนเอง โดยใช้เทคนิคการสอนแบบแฮร์บาร์ตของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

19-บทคัดย่อ66-กุลยา-OK