บทคัดย่องานวิจัย – 22 ปีการศึกษา 2566

ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่องปรากฏการณ์การขึ้นและตกและรูปร่างของดวงจันทร์โดยใช้เทคนิคการสอนจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

22-บทคัดย่อ66-รัตติกาลOK