บทคัดย่องานวิจัย – 26 ปีการศึกษา 2566

การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาโดยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานวิชาการงานอาชีพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

26-บทคัดย่อ66-วลีOK