บทคัดย่องานวิจัย – 07 ปีการศึกษา 2566

การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ KWULMSP เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

kanyapak tiraporn

31 May 2024

บทคัดย่องานวิจัย – 22 ปีการศึกษา 2566

ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่องปรากฏการณ์การขึ้นและตกและรูปร่างของดวงจันทร์โดยใช้เทคนิคการสอนจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

kanyapak tiraporn

31 May 2024

บทคัดย่องานวิจัย – 21 ปีการศึกษา 2566

การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องดินมีประโยชน์อย่างไร ด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ STAD ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

kanyapak tiraporn

31 May 2024

บทคัดย่องานวิจัย – 06 ปีการศึกษา 2566

การใช้สื่อ Decide Now เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาเรื่อง ฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ปีการศึกษา 2566

kanyapak tiraporn

30 May 2024

บทคัดย่องานวิจัย – 03 ปีการศึกษา 2566

เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านวรรณคดีไทยโดยใช้เทคนิคSQ3Rร่วมกับGame- Based Learning ในรายวิชาภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

kanyapak tiraporn

27 May 2024

เด็กหญิงอภิชญา โอตะกะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ได้รับรางวัล KUNLAYANMIT Swimming ChamPionShips 2024

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS – ว่ายน้ำ เด็กหญิงอภิชญา โอตะกะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS เด็กหญิงอภิชญา โอตะกะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันกีฬา (ว่ายน้ำ) ได้รัเหรียญรางวัล จาก รายการ KUNLAYANMIT Swimming ChamPionShips 2024 ดังนี้ 🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญเงินฟรีสไตล์ 50 เมตรรุ่นอายุ 8 ปี หญิง🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดงผลัดฟรีสไตล์ 25เมตรรุ่น อายุ 8 ปี

kanyapak tiraporn

26 May 2024

บทคัดย่องานวิจัย – 02 ปีการศึกษา 2566

เรื่อง พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องพันธุกรรม โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ร่วมกับแอปพลิเคชัน BLOOKET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

kanyapak tiraporn

24 May 2024

บทคัดย่องานวิจัย – 01 ปีการศึกษา 2566

การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบ Active Learning ผ่านกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

kanyapak tiraporn

24 May 2024

เด็กหญิงลักษณ์นารา จันภักดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันPaaPlearn Junior Tournament 1/67 ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS เด็กหญิงลักษณ์นารา จันภักดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS เด็กหญิงลักษณ์นารา จันภักดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันกีฬา (แบดมินตัน) ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน PaaPlearn Junior Tournament 1/67 ประจำปี 2567 ดังนี้– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หญิงเดี่ยว รุ่นอายุ 9 ปี– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หญิงคู่ รุ่นอายุ 11 ปี ภาพบรรยากาศการแข่งขัน

kanyapak tiraporn

23 May 2024
1 2 3 4 6