กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 110

บรรยากาศความรักความผูกพันระหว่างคณะเซอร์ คุณครูและนักเรียน ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 110 “Keep Old Memories, Let New Adventures Begin.”

Terakeat Ontme

22 Jul 2020
1 2 3